Služby
Stravovanie a jedálny lístok

DSS Kampino má vlastnú stravovaciu prevádzku, vrátane jedálne. Príprava jedál je realizovaná v súlade so všetkými všeobecne záväznými a internými predpismi, ktoré sa stravovania týkajú, vrátane Zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov odsúhlasenými ÚVZ SR. Stravu sa zamestnanci prevádzky snažia pripravovať na domáci spôsob, t.j. chutne, výživne a zdravo so zameraním na zvyšovanie množstva ovocia a zeleniny a zároveň na znižovanie tukov a cukrov.

Strava je podávaná päť krát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Počas víkendov je pre klientov zabezpečená chutná strava dovážaná od externého dodávateľa. Príprava jedálneho lístka prebieha tak, že návrh jedálneho lístka spracováva a predkladá na dva týždne vopred vedúci stravovacej prevádzky v súčinnosti s vedúcou kuchárkou, vedúcou úseku zdravotníctva a zástupcom klientov. S návrhom jedálneho lístka sú oboznámení klienti, rodičia aj zamestnanci, ktorí k nemu môžu vyjadriť svoje pripomienky a návrhy.

Pre zabezpečenie správnej a bezpečnej výroby pokrmov, pracuje stravovacia prevádzka DSS KAMPINO v Systéme Správnej a výrobnej praxe a v Systéme zabezpečenia kontroly hygieny potravín HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Analýza nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov). Odborný dohľad a kontrola činnosti stravovacej prevádzky, vrátane sústavného vzdelávania pracovníkov prevádzky je zabezpečená spoločnosťou HACCP Consulting, ktorá je špecializovaná na Správnu výrobnú prax, HACCP a systém manažérstva bezpečnosti potravín podľa STN EN ISO 22000 a iné.

Klienti uhrádzajú náklady na stravu podľa stanovenej stravnej jednotky, počtu odstravovaných jedál na základe Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 31/2009 zo dňa 17. 06. 2009 účinného od 17. 07. 2009.

Rozpis jedálných lístkov

Jedálne lístky 202019.-23.10.2020
12.-16.10.2020
05.-09.10.2020
28.09.-02.10.2020
21.-25.09.2020
14.-18.09.2020
07.-11.09.2020
august 2020
júl 2020
jún 2020
marec 2020
február 2020
Jedálne lístky za rok 2019stiahnúť
Jedálne lístky za rok 2018stiahnúť
Jedálne lístky za rok 2017stiahnúť
Jedálne lístky za rok 2016stiahnúť
Jedálne lístky za rok 2015stiahnúť
Jedálne lístky za rok 2014stiahnúť
Jedálne lístky za rok 2013stiahnúť
Jedálne lístky za rok 2012stiahnúť