Úvod 9 Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“) upravuje podmienky poskytovania ochrany v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, upravuje práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu pre ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Osoba zodpovedná za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov:
Ing. Milan Slezák
Hlavný kontrolór BSK

Oznámenie protispoločenskej činnosti je možné podať:

  • elektronickou poštou, zaslanou na adresu kontrolor@region-bsk.sk
  • poštou zaslanou na Úrad BSK, pričom je na obálke potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“. Takto označený podnet musí podateľňa Úradu BSK bez otvorenia bezodkladne doručiť hlavnému kontrolórovi.

Poštová adresa:

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Hlavný kontrolór
Sabinovská 16 P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25

bližšie informácie: https://bratislavskykraj.sk/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti/