Úvod 9 Služby 9 Stravovanie a jedálny lístok
DSS Kampino má vlastnú stravovaciu prevádzku, vrátane jedálne. Príprava jedál je realizovaná v súlade so všetkými všeobecne záväznými a internými predpismi, ktoré sa stravovania týkajú, vrátane Zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov odsúhlasenými ÚVZ SR. Stravu sa zamestnanci prevádzky snažia pripravovať na domáci spôsob, t.j. chutne, výživne a zdravo so zameraním na zvyšovanie množstva ovocia a zeleniny a zároveň na znižovanie tukov a cukrov.

Strava je podávaná päť krát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Počas víkendov je pre klientov zabezpečená chutná strava dovážaná od externého dodávateľa. Príprava jedálneho lístka prebieha tak, že návrh jedálneho lístka spracováva a predkladá na dva týždne vopred vedúci stravovacej prevádzky v súčinnosti s vedúcou kuchárkou, vedúcou úseku zdravotníctva a zástupcom klientov. S návrhom jedálneho lístka sú oboznámení klienti, rodičia aj zamestnanci, ktorí k nemu môžu vyjadriť svoje pripomienky a návrhy.

Pre zabezpečenie správnej a bezpečnej výroby pokrmov, pracuje stravovacia prevádzka DSS KAMPINO v Systéme Správnej a výrobnej praxe a v Systéme zabezpečenia kontroly hygieny potravín HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Analýza nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov). Odborný dohľad a kontrola činnosti stravovacej prevádzky, vrátane sústavného vzdelávania pracovníkov prevádzky je zabezpečená spoločnosťou HACCP Consulting, ktorá je špecializovaná na Správnu výrobnú prax, HACCP a systém manažérstva bezpečnosti potravín podľa STN EN ISO 22000 a iné.

Klienti uhrádzajú náklady na stravu podľa stanovenej stravnej jednotky, počtu odstravovaných jedál na základe Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 17.12.2021.