Úvod 9 Služby 9 Zážitkové terapie

Canisterapia

Využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka, čiže pozitívne pôsobí na psychickú, fyzickú a sociálnu oblasť …

Zážitková muzikoterapia

Spev, hudba a tanec patrili vždy ľudstvu a človek sa vždy  snažil nájsť cestu k hudbe a užívať ju počas celého svojho života …

Terapia senzorickej integrácie

Snoezelen v holandčine znamená driemať a čuchať, čiže ide o rovnováhu relaxácie a stimulácie v príjemnej a bezpečnej …

Sociálno-psychologický výcvik (SPV)

Cieľom SPV je nácvik a upevňovanie sociálne žiadúceho správania a rozvíjanie …

Základná bazálna stimulácia

Bazálna stimulácia je metóda, pomocou ktorej dokážeme u prijímateľov sociálnej služby s trvalým zdravotným postihnutým …

Zážitková arteterapie a artefiletika

Prvky arteterapie využívame ako neverbálny prostriedok k osobnému vyjadreniu v rámci …

Amethyst BioMat

V príjemnom vnútornom priestore hodvábneho kokona klienti môžu zároveň využívať aj terapeutickú amethystovú  …

Pracovná terapia

Klienti si rozvíjajú a upevňujú pracovné návyky rôznymi spôsobmi a na rôznych miestach, napr. v zimnej záhrade  …

Zážitková dramatoterapia

Klienti sa aktívne podieľajú na jednoduchom zostrojovaní rekvizít k hranému divadlu, s použitím krabíc, kartónov, …

Hydrokinezioterapia

Hydrokinezioterapia priaznivo pôsobí na rozvoj srdcovo-cievneho a dýchacieho systému i nervového a pohybového aparátu …

Suchá delfinoterapia

Virtuálny delfín, alebo iné morské živočíchy, ktoré sa premietajú prostredníctvom projektora vytvárajú ilúziu …