Sme Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

Kampino
Domov sociálnych služieb

Najaktuálnejšie informácie ohľadne diania v našom domove sociálnych služieb Vám prinášame v rýchlom prehľade

Stravovanie a jedálny lístok

DSS Kampino má vlastnú stravovaciu prevádzku, vrátane jedálne. Strava je podávaná päť krát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant a večera.

viac

 

l

Čestné prehlásenie

Čestné prehlásenie pre návštevu zariadenia podporovaného bývania

stiahnúť

 

Inzercia

DSS KAMPINO príjme do pracovného pomeru kuchárku

zobraziť

DSS KAMPINO príjme do pracovného pomeru upratovačku

zobraziť

 

Plnenie kapacity

Plnenie kapacity a počet čakateľov v evidencii doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v DSS KAMPINO

zobraziť

 

Prevádzka

Prevádzka DSS KAMPINO počas epidemiologických opatrení

zobraziť

Pravidlá ZPB počas epidemiologických opatrení

Pravidlá ZPB počas epidemiologických opatrení –
dočasné opustenie ZPB,
organizovania spoločenských aktivít
a prijímania nových klientov

stiahnúť

Režim návštev

Pravidlá režimu návštev v zariadení podporovaného bývania (ZPB)

zobraziť

Opustenie zariadenia

Grafické znázornenie postupu ako dočasne opustiť zariadenie

stiahnúť

z

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Oprava priestorov v zmysle protipožiarnych opatrení

zobraziť

stiahnúť formulár