Úvod 9 Služby 9 Sociálne služby

Základné informácie

Domov sociálnych služieb KAMPINO

poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 17.12.2021 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

„Znenie nájdete tu.“

V domove sociálnych služieb poskytujeme tieto odborné, obslužné a ďalšie činnosti:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • základné sociálne poradenstvo,
 • sociálnu rehabilitáciu,
 • ošetrovateľská starostlivosť,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie,
 • pracovná terapia,
 • záujmová činosť,
 • utvárame podmienky na vzdelávanie.

Sociálne služby poskytujeme podľa individuálneho plánu klienta (IP) s prihliadnutím na jeho individuálne potreby, schopnosti a ciele.

V zariadení podporovaného bývania (§ 34)

sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. v z. n. p., ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život a plnoleté fyzické osoby s mentálnym postihnutím a plnoleté fyzické osoby s duševnými poruchami, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je II alebo III. Podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak sú odkázané na dohľad, pod ktorým sú schopné viesť samostatný život.

V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu poskytuje: ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utvárajú podmienky na prípravu stravy, vykonáva sociálna rehabilitácia.

V zariadení podporovaného bývania klienti vykonávajú:

Úkony starostlivosti o svoju domácnosť: nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru, prípravu jedla, varenie, zohrievanie jedla,
donáška jedla do domu, umytie riadu, bežné upratovanie v domácnosti, obsluha bežných domácich spotrebičov, starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie), starostlivosť o lôžko.

Základné sociálne aktivity so sprievodom: na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných náležitostí, do zamestnania a zo zamestnania,
pri záujmových činnostiach.

Platby za poskytované služby

Úhrada za sociálnu službu

DSS KAMPINO určuje sumu úhrady za sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Všeobecným záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 31/2009 zo dňa 17.6.2009 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 17.12.2021.

Suma úhrady za sociálnu službu obsahuje výšku úhrady za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti podľa formy sociálnej služby (ambulantná sociálna služba, týždenná pobytová sociálna služba a celoročná pobytová sociálna služba) poskytovanej v DSS KAMPINO.

Klient platí za poskytovanie sociálnej služby úhradu za:

 • stravovanie, zahrňujúce výšku stravnej jednotky a časť režijných nákladov na prípravu stravy,
 • ubytovanie a za poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním,
 • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona,
 • užívanie spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s ich užívaním.

Pri stanovení spôsobu určenia úhrady a spôsobu platenia úhrady za poskytované sociálnej služby sa DSS KAMPINO riadi ustanoveniami § 72-73 zákona.

Výška úhrady za stravovanie v DSS KAMPINO na deň na klienta sa určí podľa počtu odobratých jedál a výšky stravnej jednotky, ku ktorej sa pripočítajú režijné náklady na stravu.

Úhradu za ubytovanie hradí klient pobytovej sociálnej služby (týždennej a celoročnej) po dosiahnutí 18. roku veku. Jej výška zahŕňa časť bežných výdavkov za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva podlahovej plochy obytnej miestnosti, spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby sa stanovuje podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách a na základe stupňa odkázanosti (II. až VI. stupeň) uvedeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Užívanie spoločných priestorov a vecné plnenie spojené s ich užívaných je mesačne určené vo výške paušálnej sumy = 10 €.

Celková úhrada za poskytované služby v DSS KAMPINO sa rovná súčtu úhrad za stravovanie, ubytovanie, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby a užívanie spoločných priestorov.

Priemerné mesačné úhrady klientov DSS KAMPINO podľa jednotlivých typov sociálnych služieb uvádzame v tabuľke:

Typ sociálnej služby Priemerné mesačné náklady na klienta (v €) Priemerná mesačná úhrada klienta (v €) Rozdiel – úhrada BSK (v €)
ambulantná 917,67 42,68 874,99
týždenná pobytová 982,33 129,75 852,58
celoročná pobytová 1 115,02 268,79 846,23

Podávanie žiadostí

Postup občana pri podávaní žiadostí o sociálnu službu a prijímaní občana do zariadenia sociálnych služieb

Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja je potrebné, aby požiadal Bratislavský samosprávny kraj o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podaním nasledovných tlačív:

 

Prijímanie občana do zariadenia sociálnych služieb prebieha od 1.1.2009 podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 17.12.2021.

 

Bratislavský samosprávny kraj na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení požiada žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a právoplatným rozhodnutím odkázanosti na sociálnu službu.

Ak žiadateľ spĺňa podmienky pre poskytovanie sociálnej služby, ale v čase podania žiadosti nie je v našom zariadení voľné miesto, žiadosť je zaradená do evidencie čakateľov.

Výsledkom celého konania prijímania občana do nášho zariadenia je písomná zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená medzi občanom, resp. zákonným zástupcom alebo opatrovníkom a DSS KAMPINO podľa zákona.

Prijať občana na poskytovanie sociálnej služby do nášho zariadenia bezodkladne aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia možno len na základe podanej písomnej žiadosti a súhlasu odboru sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja. Bezodkladne možno prijať občana, ak:

 • jeho život alebo zdravie je vážne ohrozené,
 • nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb (je nemajetný alebo bez prístrešia),
 • bola zrušená sociálna služba v inom zariadení,
 • bolo zrušené iné zariadenie.“

Ďalší postup súvisiaci s prijatím klienta do zariadenia dohodne klient, resp. jeho zákonný zástupca alebo opatrovník priamo v našom zariadení.