Úvod 9 Služby 9 Sociálne služby

Základné informácie

Domov sociálnych služieb KAMPINO

poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 17.12.2021 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

„Znenie nájdete tu.“

Zbrierka zákonov SR o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

V domove sociálnych služieb sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ošetrovateľská starostlivosť,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie,

zabezpečuje:

 • rozvoj pracovných zručností,
 • pomoc pri pracovnom uplatnení,
 • záujmová činnosť,

utvárajú podmienky na:

 • vzdelávanie,
 • úschovu cenných vecí.

V zariadení podporovaného bývania (§ 34)

sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16.roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje
naďalej.

V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu poskytuje: ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a
právom chránených záujmov, utvárajú podmienky na prípravu
stravy, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, vykonáva
sociálna rehabilitácia.

 

Platby za poskytované služby

Úhrada za sociálnu službu

DSS KAMPINO určuje sumu úhrady za sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Všeobecným záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 31/2009 zo dňa 17.6.2009 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 17.12.2021.

Suma úhrady za sociálnu službu obsahuje výšku úhrady za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti podľa formy sociálnej služby (ambulantná sociálna služba, týždenná pobytová sociálna služba a celoročná pobytová sociálna služba) poskytovanej v DSS KAMPINO.

Klient platí za poskytovanie sociálnej služby úhradu za:

 • stravovanie, zahrňujúce výšku stravnej jednotky a časť režijných nákladov na prípravu stravy,
 • ubytovanie a za poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním,
 • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona,
 • užívanie spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s ich užívaním.

Pri stanovení spôsobu určenia úhrady a spôsobu platenia úhrady za poskytované sociálnej služby sa DSS KAMPINO riadi ustanoveniami § 72-73 zákona.

Výška úhrady za stravovanie v DSS KAMPINO na deň na klienta sa určí podľa počtu odobratých jedál a výšky stravnej jednotky, ku ktorej sa pripočítajú režijné náklady na stravu.

Úhradu za ubytovanie hradí klient pobytovej sociálnej služby (týždennej a celoročnej) po dosiahnutí 18. roku veku. Jej výška zahŕňa časť bežných výdavkov za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva podlahovej plochy obytnej miestnosti, spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby sa stanovuje podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách a na základe stupňa odkázanosti (II. až VI. stupeň) uvedeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Užívanie spoločných priestorov a vecné plnenie spojené s ich užívaných je mesačne určené vo výške paušálnej sumy = 10 €.

Celková úhrada za poskytované služby v DSS KAMPINO sa rovná súčtu úhrad za stravovanie, ubytovanie, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby a užívanie spoločných priestorov.

Priemerné mesačné úhrady klientov DSS KAMPINO podľa jednotlivých typov sociálnych služieb uvádzame v tabuľke:

Typ sociálnej služby Priemerné mesačné náklady na klienta (v €) Priemerná mesačná úhrada klienta (v €) Rozdiel – úhrada BSK (v €)
ambulantná 917,67 42,68 874,99
týždenná pobytová 982,33 129,75 852,58
celoročná pobytová 1 115,02 268,79 846,23

Podávanie žiadostí

Postup občana pri podávaní žiadostí o sociálnu službu a prijímaní občana do zariadenia sociálnych služieb

Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja je potrebné, aby požiadal Bratislavský samosprávny kraj o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podaním nasledovných tlačív:

 

Prijímanie občana do zariadenia sociálnych služieb prebieha od 1.1.2009 podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 17.12.2021.

 

Bratislavský samosprávny kraj na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení požiada žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a právoplatným rozhodnutím odkázanosti na sociálnu službu.

Ak žiadateľ spĺňa podmienky pre poskytovanie sociálnej služby, ale v čase podania žiadosti nie je v našom zariadení voľné miesto, žiadosť je zaradená do evidencie čakateľov.

Výsledkom celého konania prijímania občana do nášho zariadenia je písomná zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená medzi občanom, resp. zákonným zástupcom alebo opatrovníkom a DSS KAMPINO podľa zákona.

Prijať občana na poskytovanie sociálnej služby do nášho zariadenia bezodkladne aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia možno len na základe podanej písomnej žiadosti a súhlasu odboru sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja. Bezodkladne možno prijať občana, ak:

 • jeho život alebo zdravie je vážne ohrozené,
 • nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb (je nemajetný alebo bez prístrešia),
 • bola zrušená sociálna služba v inom zariadení,
 • bolo zrušené iné zariadenie.“

Ďalší postup súvisiaci s prijatím klienta do zariadenia dohodne klient, resp. jeho zákonný zástupca alebo opatrovník priamo v našom zariadení. Postupujeme podľa Smernici o prijímaní občana do DSS pre deti a dospelých KAMPINO.

Smernica o prijímaní občana do Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO