Služby
Zážitkové Terapie

Canisterapia

 • Využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka, čiže pozitívne pôsobí na psychickú, fyzickú a sociálnu oblasť.
 • Pri CT pracuje tím v zložení: psovod (ktorý má odborné skúšky) + psychológ.
 • Canisterapeutický pes musí spĺňať prísne kritéria: musí ovládať a rešpektovať pokyny, musí zostať pokojný v každej situácii, nesmie sa vyľakať náhlych zvukov, pohybov, Má prijať kráčanie na vôdzke aj iným človekom, má byť zvyknutý na človeka s barlami, na človeka na vozíku. Nemá byť vtieravý, ale má byť priateľský a zniesť aj silnejšie hladenie od klientov. 
 • Počas canisterapie u klientov pozorujeme zvýšenie adaptability, motivácie a radosti z kontaktu so psom.
 • Konkrétne aktivity canisterapeutického procesu sú prispôsobené terapeutickým cieľom jednotlivých klientov vypracované psychologičkou.
 • CT prebieha od Mája 2019, v trvaní 60 minút s maxim. počtom klientov 7 za účasti certifikovanej canisterapeutky a psychologičky zariadenia.

 

Príklady aktivít:

 • Starostlivosť o psíka: Klienti sa učia, že  živé zvieratá potrebujú našu starostlivosť- rozvíjanie slovnej zásoby, verbálnej i neverbálnej komunikácie zaujímavou formou:

Klienti sa učia, že  živé zvieratá potrebujú našu starostlivosť-rozprávame sa o tom, pomenovávajú predmety, ktoré pes potrebuje a ktoré aj reálne vidia.

Hra s prstovými máňuškami, vymyslieť meno zvieratku- prstovej máňuške, pozdraviť sa…

 • Zameriavanie pozornosti a zvyšovanie koncentrácie: Prezeráme si rôzne fotografie psích plemien, klienti vyberajú, ktorý pes sa im najviac páči, hovoria, ako pes vyzerá.
 • Hmatové podnety, zrakové podnety: klienti si mohli vyskúšať, ohmatať predmety (vôdzku, rukavicu na česanie, kefu…) ktoré pes potrebuje, naliať vodu do misky, česať psa.
 • Rozvoj jemnej a hrubej motoriky: krájanie zeleniny psovi, určovanie farieb (mrkvy…), schovávanie granulky pod drevený kryt pre psa, načúvanie, ako pes čuchá a hľadá schovanú granulku, kŕmenie z ruky .
 • Prítomnosť psa motivuje klientov k aktivitám- dokresľujú geometrické útvary, do ktorých vkladajú pre psa pamlsok, kreslením zároveň trénujú koordináciu oko-ruka.
 • Uvolnenie spaziem- oblizovanie spazmatickej končatiny- ruky psom, zároveň sa klient teší kontaktu so psom.

Muzikoterapia

Prvky zážitkovej muzikoterapie:

Spev, hudba a tanec patrili vždy ľudstvu a človek sa vždy  snažil nájsť cestu k hudbe a užívať ju počas celého svojho života. Charles Darwin vyhlásil, že hudba je staršia ako ľudská reč.

 • Liečebná metóda, využívajúca hudbu ako prostriedok terapie, ktorá harmonizuje, slúži na odreagovanie, reštrukturalizuje osobnosť, vyvoláva príjemné zážitky, aktivizuje človeka fyzicky, intelektuálne a emocionálne, dokáže rozvinúť záumy, ventiluje negatívne emócie.
 • Aktivitu realizujeme skupinovo s menším počtom prijímateľov v multimediálnej miestnosti a v bielom snoezelene.
 • Prostriedok komunikácie, poskytuje možnosť sebavyjadrenia u ľudí, ktorí sa nemôžu vyjadriť verbálne, alebo iným spôsobom.

Využívame formy:

 • Pasívnu- receptívna, resp. nekreatívna forma: je orientovaná receptívne (posluchovo). Pozornosť je zameraná na počúvanie príjemnej, relaxačnej, uvoľňujúcej hudby pri relaxačných technikách (Jacobsonova progresívna svalová relaxácia, autogénny tréning, voľné a riadené imaginačné techniky), na počúvanie zvukov šumu, prírody a nevtieravej inštrumentálnej hudby pri zachovaní uvoľneného fyzického pokoja.
 • Aktívnu- kreatívna forma – využíva sa tvorivý potenciál prijímateľov, ktorí sa aktívne zapájajú spontánnymi vokálnymi prejavmi. Využívame Orffove hudobné nástroje, alebo improvizáciu vlastného tela (tlieskanie,  lúskanie, klopkanie, atď.). Prijímatelia sa učia získavať cit pre rytmus a pre tanec.  Využívame aj ďalšie médiá ako je pohyb, tanec, dramatizácia. V multimediálnej miestnosti prostredníctvom internetového pripojenia www.youtube.com sledujú hudobné videoklipy a podľa nálady sa zapájajú do spevu či tanca.

  U aktívnej formy využívame aj interaktívny hudobný systém BEAMZ, pričom používateľ buď aktívne vytvára hudobné zvuky výberom rôznych hudobných nástrojov a určenia si vlastného rytmu, alebo aktívnym vstupovaním do vybratej melódie, alebo zvukov prírody zapájaním a aktivovaním vybratých zvukov rôznych hudobných nástrojov prostredníctvom prerušovania laserových lúčov vlastnou rukou.

Kedy?      Každý utorok:    10.00 – 11.00  hod.

Kto?        Maroš P.,  Peťo Z., Aďa H., Siska S.

Kde?       Multimediálna miestnosť/snoezelen

Kedy?      Každý štvrtok o 13:00 – 14:00

Kto?        Marcelka M., Robko G., Luky P.,  Lacko S.,

Kde?       Multimediálna miestnosť/tmavá miestnosť

SNOEZELEN – terapia senzorickej integrácie

Snoezelen v holandčine znamená driemať a čuchať, čiže ide o rovnováhu relaxácie a stimulácie v príjemnej a bezpečnej atmosfére. Ľudia s mentálnym postihnutím majú narušené aj zmyslové orgány. Rôzne neefektívne pohyby, formy správania, či zvuky, ktoré produkujú, sú dôsledkom chýbania zmyslových podnetov. Snoezelen im preto dopĺňa chýbajúce senzorické vnemy, tým sa senzorické systémy uvádzajú do rovnováhy a tak poskytujú stabilitu. Tým, že prijímatelia sami manipulujú s prostredím a samostatne si vyberajú aktivity, navodzuje to u nich pocit bezpečia a slobody, odstraňuje maladaptívne správanie, redukuje stres a produkuje adaptívne správanie.

V bielom a tmavom snoezelene klienti využívajú multisenzorickú integráciu na podnecovanie príjemných zmyslových zážitkov. Na zrakovú stimuláciu sa používajú vodné stĺpce, led lampy, svetelné efetky, optické vlákna, svetelná rukavica. Na vestibulárnu stimuláciu (uvedomovanie si tela pri zmene polohy v priestore) sa používa vodná posteľ, húpacie kreslo, závesná húpačka.   Na hmatovú stimuláciu sa používajú rôzne materiály (látkové lopty, masážne loptičky, kráčanie po rôznych materiáloch, atď.)  Snoezelen sa používa aj ako relaxačná miestnosť, ktorá znižuje napätie,  stlmuje hyperaktivitu, pričom si klient môže vybrať počúvanie hudby rôznych žánrov, zvuky prírody, alebo počúvanie povestí a rozprávok. Na podporu rozvíjania rovnovážnosti tela klienti využívajú balančné podložky. V snoezelen sa vykonávajú aj rôzne druhy terapií ako napr. aromaterapia, muzikoterapia, terapia hrou, edukácie, Jacobsonova progresívna svalová relaxácia).

Sociálno-psychologický výcvik (SPV)

 • Cieľom SPV je nácvik a upevňovanie sociálne žiadúceho správania a rozvíjanie kooperatívneho správania, ktoré prebieha v pozitívnej a bezpečnej atmosfére pod vedením psychologičky zariadenia.
 • Je založený na osobnej zážitkovej skúsenosti, je prepojený s teoretickými poznatkami.
 • Umožňuje experimentovať so svojim správaním a tým pomáha zvyšovať sociálne kompetencie človeka.
 • Odbúrava naučené vzorce správania, myslenia a emocionálneho prežívania, ktoré vyvolávajú stres.
 • Predmetom SPV nie je terapia, ale vyjadrenie podpory, pochvaly, pozitívnych pocitov zo záujmu druhých ľudí.

SPV je zameraný na:

 • Posilnenie vlastnej identity a hodnoty, spoznanie a primerané vyjadrenie svojich potrieb a pocitov.
 • Pomenovanie a reguláciu emócií, pochopenie vlastných motívov správania a motívov správania druhých ľudí a ich akceptáciu.
 • Zvyšovanie sebavedomia a sebaúcty u klientov.
 • Zvyšovanie asertívneho správania, spoznávanie svojich ľudských práv,  podporu sebarozhodovania sa a vyjadrenie svojich prianí.
 • Nácvik a upevňovanie sociálne žiadúceho správania, rozvíjanie kooperatívneho a zodpovedného správania, odvahu riešiť konflikty, spoznávanie manipulatívneho správania a nácvik reagovania naň.
 • Hry a techniky na odbúranie psychického napätia, interaktívne hry.
 • Priebeh SPV je prispôsobený jazyku a chápaniu klientov. Používajú sa metódy- výmena rolí, modelové situácie, diskusie, výtvarné vyjadrenie, bábky, diskusie.

Základná bazálna stimulácia

Bazálna stimulácia je metóda, pomocou ktorej dokážeme u prijímateľov sociálnej služby s trvalým zdravotným postihnutým podporiť vnímanie, komunikáciu aj pohybové schopnosti a výrazne tak zlepšiť kvalitu ich života. Bazálna stimulácia využíva mnoho vlastných techník, kde ošetrujúci personál podporuje vnímanie prijímateľa sociálnej služby v akomkoľvek psychickom a fyzickom stave prostredníctvom somatickej, taktilnohaptickej, vestibulárnej, vibračnej, orálnej, olfaktorickej a auditívnej stimulácie. Najzákladnejšou formou somatickej stimulácie je dotyk. Dotýkať sa je základná ľudská schopnosť, cez dotyky človek prijíma mnoho impulzov, ale taktiež cez dotyky človek komunikuje.

Kedy: Štvrtok

Kde: miestnosť Snoezelen

Čas: 08:15 – 09:15, 13:00 – 14:00

Kto: Ing. Bc. Marián Havič (špeciálny pedagóg)

 Naučíme sa spolu relaxovať