Úvod 9 Úvod 9 Súčasnosť

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO (ďalej len DSS KAMPINO) je zariadením sociálnych služieb v zriaďovacej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

Kapacita Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO od 1.11.2012 je 50 miest, z toho:

  • 25 miest v domove sociálnych služieb, formou sociálnej služby: ambulantná,
  • 19 miest v zariadení podporovaného bývania, formou sociálnej služby: týždenná pobytová,
  • 6 miest v zariadení podporovaného bývania, formou sociálnej služby: celoročná pobytová.

Miesto poskytovania sociálnych služieb: v domove sociálnych služieb – Haanova 36, 38, Bratislava v zariadení podporovaného bývania od 1. 11. 2012 – Mokrohájska 5, Bratislava.

V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO sa poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu klientom s duševnými poruchami a poruchami správania.

Vytvárame podmienky na vzdelávanie detí, ktoré je zodpovedajúce individuálnym schopnostiam prijímateľov sociálnych služieb, prostredníctvom špeciálnych foriem a metód zodpovedajúcim ich zdravotnému postihnutiu.

Filozofické základy koncepcie práce v zariadení spočívajú na celostnom ponímaní človeka s dôrazom na hodnotu ľudského života, ľudskú dôstojnosť a kvalitu ľudského života, práva na osobnostný rast v kontexte ľudských práv. Našou prioritou je, aby umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb neznamenalo pre občana s mentálnym znevýhodnením umiestnenie do konca života. Víziou, ktorou sa zaoberáme je, aby sme pripravili našich klientov na najvyššiu mieru integrácie do spoločnosti. Súčasťou integrácie je aj príprava na začlenenie sa do pracovného procesu a života v podporovanom bývaní.

Čo by sme radi zmenili? Uvedieme niekoľko príkladov:

  • našou snahou je prispieť k zmene názorových stereotypov vo verejnosti, ktoré pramenia z nedostatku informácií a nedostatku osobných skúseností; realizáciu zmeny si vieme predstaviť formou čo najčastejších stretnutí mentálne znevýhodnených ľudí so širokou verejnosťou,
  • odbúrať strach a nízke očakávania sociálnej spôsobilosti a pracovných zručností mentálne znevýhodnených občanov u perspektívnych zamestnávateľov a to formou prizývania podnikateľských subjektov do nášho zariadenia,
  • podieľať sa na vhodných mediálnych vstupoch zameraných na zmenu postojov širokej verejnosti k problematike integrácie osôb s mentálnym znevýhodnením,
  • s klientmi pracovať so zreteľom na rovnaké práva týchto osôb s cieľom ich integrácie do spoločnosti na základe princípu podpory,
  • podporovaním klientov posilniť ich nezávislosť pohybom od pasívnej existencie a životnej závislosti k aktívnej spoluúčasti individuálneho prístupu k nezávislosti