O nás

História

Súčasné zariadenie sociálnych služieb – DSS KAMPINO vzniklo v období rokov 1990 – 1993 …

Súčasnosť

DSS KAMPINO je zariadením sociálnych služieb v zriaďovacej pôsobnosti BSK …

Voľné pracovné miesta

Aktuálne ponuky práce v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Projekty

Popis zrealizovaných projektov DSS KAMPINO …

Poďakovania

Zoznam našich sponzorov a podporovateľov …

2% z dane

Podporte našu činnosť poukázaním 2% z dane …

História

Súčasné zariadenie sociálnych služieb – DSS KAMPINO vzniklo v období rokov 1990 – 1993 reprofiláciou dvoch objektov predškolských zariadení – materskej škôlky a detských jaslí.

V roku 1992 začalo zariadenie poskytovať sociálnu starostlivosť v pôsobnosti štátnej správy sociálneho zabezpečenia. Otvorená bola prevádzka denného pobytu pre 20 detí a mladých ľudí s mentálnym postihnutím z miestnej časti Petržalka. Onedlho začala fungovať i teamová Poradňa vývinovej habilitácie zameraná na včasnú vývinovú diagnostiku a vývinovú terapiu vrátane špeciálno-pedagogického poradenstva v domácom prostredí dieťaťa. V roku 1994 sa sociálna starostlivosť rozšírila o klientov týždenného pobytu a v roku 2008 o klientov celoročného pobytu. Sociálna starostlivosť v zariadení sa začala poskytovať aj dospelým občanom s rozšírenou pôsobnosťou na bratislavský kraj. Celkový počet klientov v zariadení bol 50 dospelých osôb a detí s mentálnym postihnutím.

Od 1.1.2009 sa začali sociálna starostlivosť poskytovaná v zariadení transformovať na poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Súčastnosť

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO (ďalej len DSS KAMPINO) je zariadením sociálnych služieb v zriaďovacej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

Kapacita Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO od 1.11.2012 je 50 miest, z toho:

  • 25 miest v domove sociálnych služieb, formou sociálnej služby: ambulantná,
  • 19 miest v zariadení podporovaného bývania, formou sociálnej služby: týždenná pobytová,
  • 6 miest v zariadení podporovaného bývania, formou sociálnej služby: celoročná pobytová.

Miesto poskytovania sociálnych služieb: v domove sociálnych služieb – Haanova 36, 38, Bratislava v zariadení podporovaného bývania od 1. 11. 2012 – Mokrohájska 5, Bratislava.

V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO sa poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu klientom s duševnými poruchami a poruchami správania.

Vytvárame podmienky na vzdelávanie detí, ktoré je zodpovedajúce individuálnym schopnostiam prijímateľov sociálnych služieb, prostredníctvom špeciálnych foriem a metód zodpovedajúcim ich zdravotnému postihnutiu.

Filozofické základy koncepcie práce v zariadení spočívajú na celostnom ponímaní človeka s dôrazom na hodnotu ľudského života, ľudskú dôstojnosť a kvalitu ľudského života, práva na osobnostný rast v kontexte ľudských práv. Našou prioritou je, aby umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb neznamenalo pre občana s mentálnym znevýhodnením umiestnenie do konca života. Víziou, ktorou sa zaoberáme je, aby sme pripravili našich klientov na najvyššiu mieru integrácie do spoločnosti. Súčasťou integrácie je aj príprava na začlenenie sa do pracovného procesu a života v podporovanom bývaní.

Čo by sme radi zmenili? Uvedieme niekoľko príkladov:

našou snahou je prispieť k zmene názorových stereotypov vo verejnosti, ktoré pramenia z nedostatku informácií a nedostatku osobných skúseností; realizáciu zmeny si vieme predstaviť formou čo najčastejších stretnutí mentálne znevýhodnených ľudí so širokou verejnosťou,
odbúrať strach a nízke očakávania sociálnej spôsobilosti a pracovných zručností mentálne znevýhodnených občanov u perspektívnych zamestnávateľov a to formou prizývania podnikateľských subjektov do nášho zariadenia,
podieľať sa na vhodných mediálnych vstupoch zameraných na zmenu postojov širokej verejnosti k problematike integrácie osôb s mentálnym znevýhodnením,
s klientmi pracovať so zreteľom na rovnaké práva týchto osôb s cieľom ich integrácie do spoločnosti na základe princípu podpory,
podporovaním klientov posilniť ich nezávislosť pohybom od pasívnej existencie a životnej závislosti k aktívnej spoluúčasti individuálneho prístupu k nezávislosti

VoĽné pracovné miesta

Úsek ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti

Príjmeme opatrovateľky na TPP na 1,2,3-zmennú prevádzku. Plat podľa platných predpisov + osobné ohodnotenie. Požadované vzdelanie – minimálne opatrovateľský kurz.

Projekty

Nadácia SPP- Senzorická záhrada

TENTO PROJEKT SA USKUTOČNIL VĎAKA PODPORE NADÁCIE SPP.

Našim projektovým zámerom bolo revitalizovať existujúcu záhradu a vytvoriť z nej oddychovú senzorickú záhradu, v ktorej budú dominovať taktilné chodníky, malé rekvizity, upravené kvetinové a bylinkové záhony. Záhrada slúži na oddych a terapeutické činnosti, v rámci ktorých sa budú využívať viaceré pomôcky slúžiace na rozvíjanie zmyslov detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím.
Výnimočnosť projektu však smeruje spôsobom úpravy záhrady. Záhrada spĺňa prvky snoezelen terapie. Snoezelen terapia je zameraná na poskytnutie nádherných, neobvyklých zmyslových zážitkov poskytovaných širokou škálou podnetov; ide o jednu z najradostnejších a najpríjemnejších terapií, ktorá sa tam bude vykonávať. Terapeuticko – zmyslová záhrada, stimuluje zmysly ako hmat, čuch, chuť, zrak, sluch a vestibulárny systém našich prijímateľom sociálnej služby. Taktiež zmyslová záhrada ponúka vzdelávanie k environmentálnej výchove, rozvíja vzťah k prírode a zdravotne postihnuté deti si budú môcť vychutnávať čaro a krásu v rôznych ročných obdobiach.
Myšlienka vybudovať oddychový a zároveň stimulačný priestor v záhrade ponúka aj bezbariérový prístup pre klientov s obmedzenou schopnosťou pohybu. Okrem oddychu na lavičkách či v tieni stromov záhrada slúži predovšetkým na zmyslovú stimuláciu, nakoľko záhrada bude doplnená o prvky drobnej architektúry vo forme zvonkohier a rôznych taktilných chodníkov. Záhradu možno považovať za exteriérové prevedenie štandardných multisenzorických miestností, ktorá významne skvalitní poskytovanie sociálnych služieb v zariadení.

Hĺbková regenerácia Ametyst BioMat

Nadácia pre deti Slovenska v rámci Grantového programu Dôvera podporila v r. 2016 projekt Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO „Hĺbková regenerácia Amethyst BioMat“ v kategórii „doplnkové aktivity k liečebnému programu. Zo získaných prostriedkov sme zakúpili amethystovú infračervenú podložku Amethyst BioMat Family a amethystový vankúš v celkovej sume 904 Eur.

Amethystová podložka s vankúšom je umiestnená v hodvábnom kokone, kde naši prijímatelia sociálnych služieb už 2. rok využívajú delfinoterapiu nasucho vďaka podporenému projektu Nadácie VÚB.

Princíp liečebného procesu amethystovej podložky: Po nastavení teplotného stupňa podložka vytvára umelé infračervené žiarenie, ktoré preniká do tela, vzniká rezonancia, ktorá rozkmitá atómy v bunkách, pričom vzniká kinetická energia. Táto kinetická energia sa mení na teplo, ktorá aktivuje funkciu buniek a enzýmov v tele. Tento proces prehrieva svalové tkanivo a krv. Žily a cievy sa zväčšia, čo napomáha zrýchliť krvný obeh a bunky lepšie prijímajú živiny a kyslík. Tento proces regeneruje bunky a svalové tkanivo. Zároveň sa zlepšuje schopnosť buniek vylučovať toxické látky do krvného obehu. Bunky sa čistia a regenerujú, čo sa prejavuje zmiernením, alebo odstránením bolesti. Podložka BioMat je určená na maximálne vystavenie tela využitia záporných iontov, ktoré napomáhajú ozdraviť organizmus a sú hlavným zdrojom energie pre ľudský organizmus.

Naši prijímatelia sociálnych služieb hĺbkovú regeneráciu Amethyst BioMat využívajú od Októbra 2016. Na projekte participujú sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia, pracovníci opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti, psychológ, ako i dobrovoľníci v zariadení. Hĺbková regenerácia prebieha v hodvábnom kokone, za účasti ostatných prijímateľov sociálnej služby, ktorí sa zúčastňujú delfinoterapie nasucho, alebo individuálne napr. pre imobilných prijímateľov v nočných hodinách, pričom sa u nich prejavili očakávané výsledky uvoľnenia spaziem a navodenie kvalitnejšieho a hlbšieho spánku. U hyperaktívnych klientov sme dosiahli relaxovaný stav, u prijímateľov s psychosomatickými ťažkosťami zmiernenie somatických symptómov a celkové zvýšenie vitality a energie a bezprostredných pozitívnych pocitov pri pôsobení príjemného tepla pri dotyku tela s podložkou.

Nadácii pre deti Slovenska a Grantovému programu Dôvera ďakujeme!

Technológia pre stravovaciu prevádzku – konvektomat

Účelom projektu je vhodnými pracovnými prostriedkami, pracovnými postupmi a zdokonaľovaním organizácie práce, usporiadať a vybaviť pracovisko, miesto výkonu práce v súlade s ergonomickými zásadami a požiadavkami fyziológie práce, zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru zvýšenú fyzickú záťaž pri práci. Projekt bol podporený vo výške 8.900 eur MPSVaR SR

Rekonštrukcia bezbariérových vstupov a debarierizácia vchodov

Vďaka tomuto projektu sme mohli vytvoriť bezbariérové vstupy do budovy DSS KAMPINO a taktiež sme zrekonštruovali vstupnú rampu, ktorá je zabezpečená zimným vyhrievaním. Projekt bol podporený vo výške 1000 000 Sk MPSVaR SR.

Postavme naše mesto na nohy!

Domov sociálnych služieb KAMPINO sa zapojil do podujatia Naše mesto 2011, ktoré organizovala Nadácia Pontis a skupina firiem Engage. Zamesntanci z firiem Dell, ING Bank N.V:, pobočka zahraničnej banky, a Johnson Controls, nám pomohli zútulniť interiér a exteriér budovy DSS KAMPINO. Vďaka nim sme mali skrášlené preliezky, rampy, garážové brány a opletenie. ĎAKUJEME!

Vnímajme všetkými zmyslami

Vnímanie väčšiny ťažko mentálne postihnutých ľudí je spojené s telesnými pocitmi, svet pre nich pozostáva z vecí, ktoré je možné vnímať konkrétne. Pri hľadaní možností, aké primerané a zároveň zmysluplné aktivity ponúkať zdravotne ťažko postihnutým klientom, sme sa dostali k metóde, ktorá sa volá Snoezelen. Snoezelen, ako jedna z foriem práce s klientom, je postavená na princípe otvoreného priestoru a relaxácii. Realizácia tejto terapie si vyžaduje vybudovanie psychorelaxačnej miestnosti, ktorú sme prostredníctvom tohto projektu zrealizovali. Projekt bol podporený Provident Financial, s.r.o. vo výške 90.000 Sk,-.

Nákup vodnej postele

Na skvalitnenie snoezelen terapie sme zakúpili vodnú posteľ, ktorá má blahodarne účinky relaxu a vhodne vplýva na pohybový aparát. Projekt bol podporený vo výške 70.000 Sk,- Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s.

Snoezelen terapia v tzv. tmavej miestnosti

NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA PODPORILA PROJEKT pod názvom Snoezelen terapia v tzv. tmavej miestnosti vo výške 997,40 Eur

Cieľom projektu je vytvoriť tzv. tmavú miestnosť na výkon snoezelen terapie. Snoezelen terapia je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby. Je zameraná na poskytnutie nádherných, neobvyklých zmyslových zážitkov poskytovaných širokou škálou technologických produktov a zariadení, ktoré u ľudí so zdravotným znevýhodnením vyvolávajú zmyslové odpovede a reakcie. V tzv. tmavej miestnosti sa môžu vykonávať rôzne druhy terapií ako napr. muzikoterapia, arteterapia, terapia hrou, fyzioterapia, edukácia a relaxácia. Miestnosť sa môže využívať aj na diagnostické účely a pozorovania.

Tzv. tmavá miestnosť sa bude nachádzať na hornom poschodí v druhom krídle budovy pri zelenej skupine.

Učenie a zábava hrou

Nadácia Volkswagen v rámci Grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“ podporila projekt Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO „Učenie a zábava hrou“. Zo získaných prostriedkov v sume 975,70 Eur sme zakúpili didaktické pomôcky na vytvorenie inovatívnych podmienok na skvalitnenie edukačno-výchovného prístupu, všestranný rozvoj a aktiváciu prijímateľov soc. služby. Didaktické pomôcky podporujú senzorické vnímanie, hravou formou uľahčujú nadobúdanie nových vedomostí a zručností, ktoré využívajú naši klienti v praktickom živote. Prostredníctvom zážitkového učenia didaktické pomôcky rozvíjajú komunikáciu, kreativitu, logické myslenie, priestorovú orientáciu, rozpoznávanie emócií a učia sa, ako na ne primerane reagovať.

Nadácii Volkswagen Slovakia ďakujeme!

„Boj proti obezite“

Týmto projektom sme vybavili priestory telocvične a rehabilitačného traktu špeciálnymi prístrojmi a rehabilitačnými pomôckami, ktoré slúžia pre rehabilitačné a športové aktivity klientov. Projekt bol podporený vo výške 40 169 Sk MPSVaR SR.

Interiérové vybavenie

Účelom projektu je obnova pôvodného interiérového vybavenia zariadenia ako aj zabezpečenia špecifického vybavenia priestorov pre autistických klientov. Cieľom projektu je inovácia interiéru zariadenia, zvýšenie kvality poskytovaných služieb, pružnejšia a efektívnejšia práca personálu, vhodné materiálno – technické vybavenie ako aj vytvorenie priaznivejších podmienok klientov s autizmom pre ich nasledujúci pozitívny trend osobnostného rozvoja. Projekt bol podporený vo výške 555 556 Sk MPSVaR SR.

Rekondično – rehabilitačný program

Vďaka tomuto projektu si klienti mohli vyskúšať rôzne netradičné športové disciplíny, chuť objavovať nové hry a nadväzovať nové priateľstvá. Projekt bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska vo výške 20 000 Sk.

Dokument na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Týmto projektom sme zlepšili podmienky pri poskytovaní odbornej zdravotnej starostlivosti pre zdravotne postihnuté deti. Poskytnutý finančný príspevok sme použili na zabezpečenie zdravotných pomôcok, a to na stoličku pre imobilné deti ARIS, polohovacie lehátko do vane pre deti a závesné sedadlo do vane pre dospelých klientov. Projekt bol podporený vo výške 20 000 Sk,- nadačným fondom „Fond rozvoja sociálnych služieb v Bratislave“ založeného v Komunitnej nadácii Bratislava.