Služby
Vzdelávanie

TECH program

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) je edukačno-tréningový program pre klientov s autizmom, resp. klientov s mentálnym postihnutím, u ktorých sa prejavujú autistické rysy.

Program má 7 základných princípov:

 • zlepšenie adaptácie klienta
 • spolupráca s rodičmi
 • individuálny prístup ku klientovi
 • štruktúrovaná výučba
 • rozšírenie zručností
 • kognitívna a behaviorálna terapia
 • všestranný výchovný model

TEACCH program pomáha našim klientom sprehľadniť prostredie, vedie ho k samostatnosti a zmysluplným činnostiam, ktoré ho ďalej rozvíjajú. Program poskytuje pomoc v troch hlavných oblastiach klientovho života, tj. usporiadanie domácej starostlivosti, vzdelávanie a spoločenské uplatnenie.

 

Variant typu C

Do vzdelávania podľa variantu C sú zaradení žiaci s ťažkým alebo hlbokým mentálnym postihnutím, alebo s viacnásobným postihnutím (žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným, zrakovým, alebo sluchovým zdravotným postihnutím). Všetkých vzdelávame podľa individuálneho vzdelávacieho programu s prihliadnutím na ich schopnosti a možnosti.

Základným cieľom vo výchove a vzdelávaní je optimálny rozvoj osobnosti s rešpektovaním ich osobitostí a odlišností, ktoré vyplývajú z viacnásobných zdravotných postihnutí. Edukácia je zameraná na rozvoj samoobslužných a komunikačných schopností, jemnej a hrubej motoriky, zdravotné cvičenia, hudobnú a výtvarnú výchovu. Pravidelne sú do programu zaradené metódy snoezelen, individuálna pedagogika podľa Márie Montessoriovej, canisterapia, muzikoterapia a arteterapia.

Vzdelávanie v C variante trvá 10 rokov. Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o predĺženie vzdelávania o 2 roky.

So vzdelávaním žiakov s autizmom má náš Domov sociálnych služieb KAMPINO … ročné skúsenosti. Máme zriadené dve triedy, pričom kapacitné priestory Domova sociálnych služieb KAMPINO nám dávajú možnosť vhodne využívať všetky špeciálne učebne pre vzdelávanie žiakov s autizmom. Priestory jednotlivých tried sú upravené podľa štruktúrovaného učenia programu TEACCH. Žiak tu nachádza priestor pre vzdelávanie, samoobsluhu a relaxáciu. Časom vzniká komunitný systém rodinného prostredia, ktorý zo skúseností veľmi prispieva k stabilizovaniu správania. Každý žiak má vypracovaný Individuálny vzdelávací program (IVP) na základe záverov z psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia a vychádza z učebných osnov pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím.

Výchovno – vzdelávací proces klientov, ktorí sú žiakmi, zabezpečujeme v spolupráci so Špeciálnou základnou školou na Žehrianskej ulici v Bratislave – Petržalke.

Metóda Márie Montessori

Princípy pedagogiky Márie Montessori vhodne využívame pri práci s mentálne postihnutými klientmi, s klientmi trpiacimi špecifickými vývinovými poruchami učenia. V porovnaní s bežnou populáciou majú títo klienti špecifické vyučovacie potreby a vyžadujú si osobitnú starostlivosť zo strany všetkých, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní klientov s dôrazom na individuálny prístup. Metódy a techniky použité v koncepcii Márie Montessoriovej napomáhajú klientom k zafixovaniu si správnych pracovných návykov, vytvorenie si svojho vlastného úsudku a vedie k zlepšeniu poznávacích procesov v oblastiach:

 • pocitov (zrakové, sluchové, čuchové, chuťové, kožné)
 • vnemov (vnímanie tvaru, pohybu, času)
 • predstáv
 • tvorivosť
  myslenie (praktické, konkrétno-názorné či abstraktné myslenie)
 • reč (naučenie sa nových slov, pojmov)
 • pamäť (názorné – obrazovú, pohybovú, slovno-logickú, symbolicko-zrakovú)
 • neodmysliteľnou súčasťou pamäte je učenie, v tomto zmysle sa podstatne zefektívňuje senzomotorické učenie, učenie riešením problému a sociálne učenie.

Interaktívna tabuľa

Využívame modernú metódu na zefektívnenie interaktívnej komunikácie u klientov, čím napomáhame uplatňovať zásadu názornosti priťahovaním pozornosti, viac „pre oči“. Vnímanie zmyslami je u našich klientov efektívna metóda na navodzovanie záujmu a pohody pri prijímaní nových poznatkov, informácii a vo vzájomnej komunikácii vôbec. Interaktívna tabuľa ako dotykový displej je ovládaná počítačom a projektorom; tento premieta obraz na povrch tabule. Následne dotykom prsta, špeciálneho pera alebo klávesnicou na notebooku pedagógovia, sociálni pracovníci a klienti ovládajú program v PC a obraz na tabuli. Takto sa učia prijímať nové informácie z bežného života, ovládajú jemnú motoriku napr. pri kreslení na tabuľu, vo voľnom čase pozerajú filmy a rozprávky. Umožňuje nám dosiahnuť sieťovanie na rozvoj partnerstva s inými zariadeniami sociálnych služieb a školskými zariadeniami, kde máme kamarátov s ktorými spolupracujeme. V multimediálnej miestnosti sa môže naraz stretnúť osem klientov.