Služby
Terapie

Arteterapia

Arteterapia je špeciálna liečebná terapia, ktorá využíva umenie ako prostriedok výchovy a komunikácie pre mentálne postihnutých klientov. Ide o terapeutický proces, ktorý prebieha pod vedením našich odborných zamestnancov. V procese arteterapie využívame rôzne terapeutické výtvarne aktivity, ktoré prispievajú k nadviazaniu kontaktu, komunikácii, vyjadreniu vnútorných pocitov a uvoľneniu našich klientov. Život našich klientov sa tak stáva plnohodnotnejším, zmysluplnejším a zodpovednejším.

Canisterapia

Podľa definície WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) je slovo canisterapia označením spôsobu terapie, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka. Je to podporná, motivačná psychoterapeutická liečebná metóda. Canisterapia pomáha rozvíjať citové schopnosti (vyjadrenie nehy, spontánneho prejavu, výchova k zodpovednosti), rozumové schopnosti (zvyšovanie doby sústredenia, rozvoj pozorovacích schopností, rozširovanie slovnej zásoby, nácvik sebaovládania), pohybové schopnosti (zlepšenie motoriky, relaxácia, uvoľnenie). Pre našich zdravotne postihnutých klientov je pes obrovským zdrojom pozitívnej energie. Umožňuje im rozvíjať svoje schopnosti fyzické i duševné tým, že sa oňho starajú, vychovávajú ho, češú, kŕmia, hladia. Snaha pohladiť psíka či dať mu odmenu napomáha rozvoju jemnej motoriky, snaha ho osloviť, privolať, či dať mu povel napomáha rozvoju komunikatívnosti. Psík je pre našich klientov spojovníkom z vonkajším svetom, bránou k ostatným ľuďom a má pre nich obrovský dar pomáhať.

viac fotografií nájdete v našej fotogalérii.

Muzikoterapia

Muzikoterapia je špeciálna liečebná metóda, pri ktorej je hudba využívaná aktívnym, alebo pasívnym (receptívnym) spôsobom. Hudba je po celú dobu svojej existencie vnímaná ako prostriedok sebareflexie a je spojená s príjemným pôsobením na človeka. Je prostriedkom k emocionálnemu vzťahu k sebe samému, k druhému človeku, k bytiu. Hudba, tajomný svet tónov, svet, v ktorom sa jedinec dokážeme oslobodiť od sklamania, traumy, smútku, zbaviť sa únavy, negatívnych pocitov. Hudba je liek pre každého.V rámci liečebnej muzikoterapii sa snažíme:

  • doviesť našich klientov k hlbším osobným zážitkom a zoznámiť ich s rôznymi možnosťami sebavyjadrenia
  • podnecovať ich k emocionálnemu vyjadreniu
  • rozvíjať komunikačné schopnosti
  • zlepšiť motorickú a intelektuálnu koncentráciu
  • rozvíjať senzomotorické a sebaobslužné zručnosti a zlepšiť sociálnu integráciu

SNOEZELEN

Svet zdravotne ťažko postihnutých ľudí je iný a môžeme do neho preniknúť len vtedy, ak vieme nájsť správne „dvere“. Dverami k naším zdravotne znevýhodneným klientom s viacnásobným postihnutím a autistickým klientom je aj medzinárodne odskúšaná odborná terapia poskytovaná v multisenzorickej miestnosti SNOEZELEN (čítaj snúzelen). Pedagogicko-ošetrovateľská metóda snoezelen u nás vznikla realizáciou sociálneho projektu s názvom „Vnímajme všetkými zmyslami“. Vytvára priestor na relaxáciu, pričom produkuje pocit pohody, uvoľnenia, prebúdza záujem, odbúrava strach a neistotu, navodzuje a podporuje spomienky a vzťahy. Snoezelen je metóda stimulujúca všetky zmysly – zrak, hmat, čuch, sluch i chuť. Špeciálni pedagógovia a sociálni pracovníci pravidelne vhodne zaraďujú túto metódu do denného rozvrhu podľa individuálnej potreby klientov. Našu bielu relaxačnú miestnosť máme vybavenú vodným lôžkom, svetelnými telesami, projektormi s rôznymi farebnými a obrazcovými efektmi, aroma lampami, hmatovými pomôckami, relaxačnou hudbou a hojdacím kreslom. V relaxačnej miestnosti využívame pedagogicko-podporný prístup formou bazálnej stimulácie na podporu schopnosti vnímania a formou „voľná ruka“ na relaxáciu organizmu, uvoľnenie a načerpanie síl. Pri bazálnej stimulácii využívame „desatoro bazálnej stimulácie“. Dohľad nad výkonom terapie má pracovníčka s medzinárodným certifikátom Bazálnej stimulácie.

Rozvoj pracovných zručností

Integrovanie kampiňákov do pracovného procesu, viac v dokumente.