Dnes je Streda 3. júna 2020, meniny má Karolína a zajtra Lenka.

Domov sociálnych služieb
KAMPINO
Haanova č. 36 - 38


Našim zriaďovateľom je
Bratislavský samosprávny kraj

ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA -> O NÁS

Dňa 1.11.2012 DSS – KAMPINO otvorilo zariadenie podporovaného bývania na Mokrohájskej 5 v Bratislave.

Ide vlastne o bývanie pre dospelých občanov s mentálnym postihnutým po dovŕšení veku 18 a viac rokov. Poslaním zariadenia podporovaného bývania je podporovať klientov vytvárať si vlastné bývanie, zamestnanie, stanovovať si spoločenské a iné životné ciele a poskytovať podporu, každému klientovi na úrovni primeranej jeho potrebám a túžbam. Každý klient je v ňom podporovaný k využívaniu všetkých komunitných služieb, k maximálnemu rozvoju nezávislosti, rozvoju zručností, vzájomnej bezpečnosti ako plnohodnotný člen komunity. Nie je to proces „normalizácie“. Nejde tu o normalizovanie ľudí, ale normalizovanie ich životných podmienok. Popri plnení základných biologických potrieb klientov ako je jedenie (jedlo), zdravie, bývanie (mať nejaké útočište, ochranu) takéto bývanie by malo v sebe zahŕňať potreby osobného rastu a výzvy na budovanie spoločenstva zaradenia a prijatia vo svojej vlastnej komunite. Má podporovať dôstojnosť klientov, rešpektovať ich individuálny (vlastný) výber, vek a kultúru.

 

 

Od 1. septembra 2017 DSS pre deti a dospelých KAMPINO poskytujeme sociálnu službu aj v Zariadení podporovaného bývania v 6 bytoch – garsonkach na Mokrohájskej č. 9.

Sociálna služba sa poskytuje v byte (garsonke) o rozlohe cca 25 m2..
Kapacita pre poskytovanie sociálnej služby – 6 miest (osôb).
Počet bytov – 6 bytových jednotiek v jednom vchode bytového domu;
Rozsah poskytovanej sociálnej služby: na čas určitý.

Sociálna služba je určená:

pre mentálne postihnuté dospelé fyzické osoby a dospelé osoby s duševným ochorením (v kompenzovanom zdravotnom stave, so zodpovedným prístupom k liečbe, bez závislosti) vo veku od 18 rokov, s nízkou mierou podpory, v 2. a 3. stupni odkázanosti na sociálnu službu:

  • nevyžadujú celodenný dohľad;
  • uvažujú o získaní zručností pre osamostatnenie sa;
  • disponujú finančnými prostriedkami  v postačujúcimi na platenie úhrady za sociálnu službu podľa VZN, platenie mobilného telefónu, nákup potravín, nákup predmetov osobnej spotreby, ošatenia, šetrenie finančných prostriedkov a pod.;
  • aktívnym prístupom k vlastnému životu počas poskytovania sociálnej služby budú hľadať uplatnenie na trhu práce a dôsledne sa pripravovať na samostatný život v komunite, napr. osamostatnením sa vo vlastnom alebo inom bývaní;
  • majú k dispozícii osobného asistenta;
  • majú k dispozícii mobilný telefón;

Cieľom nami poskytovanej služby je:

  • podporiť život zdravotne postihnutej osoby na ceste k osamostatneniu sa;
  • pri zvládaní nárokov v samostatnom bývaní podporiť občana v konkrétnych úkonoch starostlivosti o domácnosť, v uplatnení sa v spoločenskom a pracovnom živote, pri podpore osobných záujmov, finančnej gramotnosti, riešení krízových životných situácií;
  • posunúť dospelú postihnutú osobu do spoločnosti s cieľom dosiahnutia čo najvyššej miery samostatnosti.

 

© 2020 www.kampino.sk