Dnes je Piatok 29. mája 2020, meniny má Vilma a zajtra Ferdinand.

Domov sociálnych služieb
KAMPINO
Haanova č. 36 - 38


Našim zriaďovateľom je
Bratislavský samosprávny kraj

SLUŽBY -> VZDELÁVANIE -> VARIANT TYPU C

Do vzdelávania podľa variantu C sú zaradení žiaci s ťažkým alebo hlbokým mentálnym postihnutím, alebo s viacnásobným postihnutím (žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným, zrakovým, alebo sluchovým zdravotným postihnutím). Všetkých vzdelávame podľa individuálneho vzdelávacieho programu s prihliadnutím na ich schopnosti a možnosti.

Základným cieľom vo výchove a vzdelávaní je optimálny rozvoj osobnosti s rešpektovaním ich osobitostí a odlišností, ktoré vyplývajú z viacnásobných zdravotných postihnutí. Edukácia je zameraná na rozvoj samoobslužných a komunikačných schopností, jemnej a hrubej motoriky, zdravotné cvičenia, hudobnú a výtvarnú výchovu. Pravidelne sú do programu zaradené metódy snoezelen, individuálna pedagogika podľa Márie Montessoriovej, canisterapia, muzikoterapia a arteterapia.

Vzdelávanie v C variante trvá 10 rokov. Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o predĺženie vzdelávania o 2 roky.

So vzdelávaním žiakov s autizmom má náš Domov sociálnych služieb KAMPINO ... ročné skúsenosti. Máme zriadené dve triedy, pričom kapacitné priestory Domova sociálnych služieb KAMPINO nám dávajú možnosť vhodne využívať všetky špeciálne učebne pre vzdelávanie žiakov s autizmom. Priestory jednotlivých tried sú upravené podľa štruktúrovaného učenia programu TEACCH. Žiak tu nachádza priestor pre vzdelávanie, samoobsluhu a relaxáciu. Časom vzniká komunitný systém rodinného prostredia, ktorý zo skúseností veľmi prispieva k stabilizovaniu správania. Každý žiak má vypracovaný Individuálny vzdelávací program (IVP) na základe záverov z psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia a vychádza z učebných osnov pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím.

Výchovno – vzdelávací proces klientov, ktorí sú žiakmi, zabezpečujeme v spolupráci so Špeciálnou základnou školou na Žehrianskej ulici v Bratislave – Petržalke.
© 2020 www.kampino.sk