Dnes je Streda 3. júna 2020, meniny má Karolína a zajtra Lenka.

Domov sociálnych služieb
KAMPINO
Haanova č. 36 - 38


Našim zriaďovateľom je
Bratislavský samosprávny kraj

SLUŽBY -> SOCIÁLNE SLUŽBY -> ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

DSS KAMPINO poskytuje sociálne služby opodľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Aktuálne znenie zákona č. 448/2008 Z. z. si môžete pozrieť tu.

V domove sociálnych služieb oskytujeme tieto odborné, obslužné a ďalšie činnosti:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • základné sociálne poradenstvo,
 • sociálnu rehabilitáciu,
 • ošetrovateľská starostlivosť,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
 • osobné vybavenie,
 • pracovná terapia,
 • záujmová činosť,
 • utvárame podmienky na vzdelávanie

Sociálne služby poskytujeme podľa individuálneho plánu klienta (IP) s prihliadnutím na jeho individuálne potreby, schopnosti a ciele.

V zariadení podporovaného bývania (§ 34) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. v z. n. p., ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život a plnoleté fyzické osoby s mentálnym postihnutím a plnoleté fyzické osoby s duševnými poruchami, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je II alebo III. Podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak sú odkázané na dohľad, pod ktorým sú schopné viesť samostatný život.

V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu  

 • poskytuje

1. ubytovanie,

2. sociálne poradenstvo,

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

 • utvárajú podmienky na prípravu stravy,
 • vykonáva sociálna rehabilitácia.

V zariadení podporovaného bývania klienti vykonávajú"

Úkony starostlivosti o svoju domácnosť 

 • nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
 • prípravu jedla, varenie, zohrievanie jedla,
 • donáška jedla do domu,
 • umytie riadu,
 • bežné upratovanie v domácnosti,
 • obsluha bežných domácich spotrebičov,
 • starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),
 • starostlivosť o lôžko.  

Základné sociálne aktivity so sprievodom

 • na lekárske vyšetrenie,
 • na vybavenie úradných náležitostí,
 • do zamestnania a zo zamestnania,
 • pri záujmových činnostiach.
© 2020 www.kampino.sk