Dnes je Streda 3. júna 2020, meniny má Karolína a zajtra Lenka.

Domov sociálnych služieb
KAMPINO
Haanova č. 36 - 38


Našim zriaďovateľom je
Bratislavský samosprávny kraj

SLUŽBY -> SOCIÁLNE SLUŽBY -> PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

Postup občana pri podávaní žiadostí o sociálnu službu a prijímaní občana do zariadenia sociálnych služieb

Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja je potrebné, aby požiadal Bratislavský samosprávny kraj o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podaním nasledovných tlačív:

  • žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
  • lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu,
  • ďalšie aktuálne tlačivá nájdete na internetovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja.

Prijímanie občana do zariadenia sociálnych služieb prebieha od 1.1.2009 podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 31/2009 zo dňa 17. 6. 2009.

Bratislavský samosprávny kraj na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. S právoplatným rozhodnutím požiada občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v podateľni Úradu Bratislavského samosprávneho kraja alebo priamo v našom zariadení.

V prípade, ak si občan s trvalým pobytom na území Bratislavského samosprávneho kraja podal žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby do nášho zariadenia a nie je voľné miesto, DSS KAMPINO bezodkladne zašle žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.

Ak žiadateľ spĺňa podmienky pre poskytovanie sociálnej služby, ale v čase podania žiadosti nie je v našom zariadení voľné miesto, žiadosť je zaradená do poradovníka čakateľov a DSS KAMPINO vydá rozhodnutie o zaradení do poradovníka.

Výsledkom celého konania prijímania občana do nášho zariadenia je písomná zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená medzi občanom, resp. zákonným zástupcom alebo opatrovníkom a DSS KAMPINO podľa zákona.

Prijať občana na poskytovanie sociálnej služby do nášho zariadenia bezodkladne aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia možno len na základe podanej písomnej žiadosti a súhlasu odboru sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja. Bezodkladne možno prijať občana, ak:

  1. jeho život alebo zdravie je vážne ohrozené,
  2. nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb (je nemajetný alebo bez prístrešia),
  3. bola zrušená sociálna služba v inom zariadení,
  4. bolo zrušené iné zariadenie.“

Ďalší postup súvisiaci s prijatím klienta do zariadenia dohodne klient, resp. jeho zákonný zástupca alebo opatrovník priamo v našom zariadení.

© 2020 www.kampino.sk