Dnes je Piatok 29. mája 2020, meniny má Vilma a zajtra Ferdinand.

Domov sociálnych služieb
KAMPINO
Haanova č. 36 - 38


Našim zriaďovateľom je
Bratislavský samosprávny kraj

SLUŽBY -> SOCIÁLNE SLUŽBY -> PLATBA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Úhrada za sociálnu službu

DSS KAMPINO určuje sumu úhrady za sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Všeobecným záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 31/2009 zo dňa 17.6.2009 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 39/2010 zo dňa 15.12.2010.

Suma úhrady za sociálnu službu obsahuje výšku úhrady za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti podľa formy sociálnej služby (ambulantná sociálna služba, týždenná pobytová sociálna služba a celoročná pobytová sociálna služba) poskytovanej v DSS KAMPINO.

Klient platí za poskytovanie sociálnej služby úhradu za:

  1. stravovanie, zahrňujúce výšku stravnej jednotky a časť režijných nákladov na prípravu stravy,
  2. ubytovanie a za poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním,
  3. pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona, d
  4. užívanie spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s ich užívaním.

Pri stanovení spôsobu určenia úhrady a spôsobu platenia úhrady za poskytované sociálnej služby sa DSS KAMPINO riadi ustanoveniami § 72-73 zákona.

Výška úhrady za stravovanie v DSS KAMPINO na deň na klienta sa určí podľa počtu odobratých jedál a výšky stravnej jednotky, ku ktorej sa pripočítajú režijné náklady na stravu.

Úhradu za ubytovanie hradí klient pobytovej sociálnej služby (týždennej a celoročnej) po dosiahnutí 18. roku veku. Jej výška zahŕňa časť bežných výdavkov za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva podlahovej plochy obytnej miestnosti, spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby sa stanovuje podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách a na základe stupňa odkázanosti (II. až VI. stupeň) uvedeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Užívanie spoločných priestorov a vecné plnenie spojené s ich užívaných je mesačne určené vo výške paušálnej sumy = 10 €.

Celková úhrada za poskytované služby v DSS KAMPINO sa rovná súčtu úhrad za stravovanie, ubytovanie, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby a užívanie spoločných priestorov.

Priemerné mesačné úhrady klientov DSS KAMPINO podľa jednotlivých typov sociálnych služieb uvádzame v tabuľke:

Typ sociálnej služby Priemerné mesačné náklady na klienta (v €) Priemerná mesačná úhrada klienta (v €) Rozdiel – úhrada BSK (v €)
 ambulantná  917,67  42,68  874,99
 týždenná pobytová  982,33  129,75  852,58
 celoročná pobytová  1 115,02  268,79  846,23

 

© 2020 www.kampino.sk