Dnes je Piatok 29. mája 2020, meniny má Vilma a zajtra Ferdinand.

Domov sociálnych služieb
KAMPINO
Haanova č. 36 - 38


Našim zriaďovateľom je
Bratislavský samosprávny kraj

O NÁS -> KTO SME -> HISTÓRIA

Súčasné zariadenie sociálnych služieb – DSS KAMPINO vzniklo v období rokov 1990 – 1993 reprofiláciou dvoch objektov predškolských zariadení – materskej škôlky a detských jaslí.

V roku 1992 začalo zariadenie poskytovať sociálnu starostlivosť v pôsobnosti štátnej správy sociálneho zabezpečenia. Otvorená bola prevádzka denného pobytu pre 20 detí a mladých ľudí s mentálnym postihnutím z miestnej časti Petržalka. Onedlho začala fungovať i teamová Poradňa vývinovej habilitácie zameraná na včasnú vývinovú diagnostiku a vývinovú terapiu vrátane špeciálno-pedagogického poradenstva v domácom prostredí dieťaťa. V roku 1994 sa sociálna starostlivosť rozšírila o klientov týždenného pobytu a v roku 2008 o klientov celoročného pobytu. Sociálna starostlivosť v zariadení sa začala poskytovať aj dospelým občanom s rozšírenou pôsobnosťou na bratislavský kraj. Celkový počet klientov v zariadení bol 50 dospelých osôb a detí s mentálnym postihnutím.

Od 1.1.2009 sa začali sociálna starostlivosť poskytovaná v zariadení transformovať na poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

© 2020 www.kampino.sk